ADSERVIO

Administratieve ondersteuning

Privacy & Disclaimer


1.INLEIDING

AdServio met vestiging te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 41 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0891.716.446 verzamelt via haar website vertrouwelijke persoonsgegevens en wenst deze  transparant en vertrouwelijk te verzameling en te verwerken. Hiermee wensen we de gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. Via deze verklaring informeren wij u hoe en waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onze privacy en disclaimer policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze privacy en disclaimer policy heeft betrekking op alle gegevens die worden verzamelt via onze website en overige aan ons verstrekte gegevens.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

AdServio, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer BE 0891.716.446, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4.PERSOONSGEGEVENS

Via ons contactformulier deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, adres, e-mailadres,telefoon-en gsm-nummer). Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen.

5. COOKIES

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

6.VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

6.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, met als doel het verzorgen van de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

7.DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard volgens de wettelijke termijnen.

8.VIRUSSEN EN MISDRIJVEN

AdServio onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

9.EXONERATIEBEDING

De informatie en diensten die deze website bevat, kunnen inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. AdServio kan, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website.

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan AdServio in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele aansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door 1) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; 2) informatie of inhoud van de website; 3) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven.

10.TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op onze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.